รับประเมินจากกองสร้างเสริมสุขภาพอนามัย

รับการประเมินจากคณะกรรมการกองสร้างเสริมสุขภาพอนามัย

วันที่  19 มิถุนายน 2560