กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ข้าราชการ บุคลากรโรงเรียน ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมถวายราชสดุดีและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)