กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกอุดมการณ์ของสหกรณ์เข้ามาบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้