ค่ายพุทธบุตร ชั้น ป.5

กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2560

จัดเมื่อวันที่  30 มิถุนายน  2560