ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธิน กองทัพเรือ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

จัดเมื่อวันที่  19 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560