จำนวนบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร                          จำนวน


คณะผู้บริหาร                                                 5              

  1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน                         1
  2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  4

คณะครู                                                         101


พี่เลี้ยง                                                            14


เจ้าพนักงานธุรการ                           1


เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน         1


พนักงานสถานที่                                4


จำนวนนักเรียนทั้งหมด                    2096

  1. ระดับอนุบาล 1                                                     266  
  2. ระดับอนุบาล 2                                                    215
  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                 287
  4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                 305
  5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                 255
  6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                 187
  7. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                 313
  8. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                 268