จำนวนบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร                          จำนวน


คณะผู้บริหาร                                                 5              

  1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน                         1
  2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  4

คณะครู                                                         101


พี่เลี้ยง                                                            16


เจ้าพนักงานธุรการ                                 1


เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน         1


พนักงานสถานที่                                          4


จำนวนนักเรียนทั้งหมด                    2160

  1. ระดับอนุบาล 1                                                          259  
  2. ระดับอนุบาล 2                                                         248
  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                 304
  4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                 256
  5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                 179
  6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                320
  7. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                270
  8. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                324