ชนะเลิศอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัล…ชนะเลิศระดับประถมศึกษา  การอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล  

แก่…โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่