นางชมจิตร พงษ์เสมารอง.ผอ.สำนักการศึกษาและคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียน ชั้นป.1/4ที่ถูกไฟใหม้