ปรัชญาและสีประจำโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ลูกวัดบึงทองหลาง  มุ่งสร้างแต่ความดี  มีระเบียบวินัย  ใฝ่ใจการศึกษา


สีประจำโรงเรียน

ส้มเขียว