พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดการคัดลายมือชั้น ป.1-2 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ระดับปฐมวัย) ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562