มอบเกียรติบัตรโครงการผลิตหนังสือเสียงผู้พิการทางสายตาเฉลิมพระเกียรติ