รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน