รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร