รับสมัครนักเรียนใหม่ 2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

รับสมัครนักเรียน 2562
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562