รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

ประมวลภาพการรับเสด็จ