ร่วมแข่งขันทางวิชาการ ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง