สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560

รับโล่ห์รางวัลจาก…สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัลโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี 2560   ประเภทโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  จัดโดย…กรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2560