นักเรียนสอบชิงทุนเรียนดี กทม. ประเภท ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่2