หล่อเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายวัดบึงทองหลาง

จัดเมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560