เกษียณอายุราชการ 2561

เต่างอย & สาวเลยยังรอ  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)