ประวัติ

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

            โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมี ขุนพิทักษ์ พันธุมสูตร   นายอำเภอในขณะนั้นได้เกณฑ์เด็กอายุ 10-14  ปี เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อกระทรวงธรรมการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2479  ทางราชการได้ยุบ และจัดการปรับปรุงชั้นเรียนใหม่ให้เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งแรกโรงเรียนได้เปิดสอนที่ศาลาการเปรียญ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลวังทองหลาง 1 (พิทักษ์วิทยาคาร) มีนายมังกร ชุณหอุไร เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ มีจำนวนมากขึ้นทั้งนักเรียนและครู ด้วยเหตุนี้ท่านเจ้าอาวาส “พระครูพักแย้มพิทักษ์” ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็น “พระครูธรรมสมาจารย์” เป็นผู้สนใจและได้เอาใจใส่ต่อการศึกษาเป็นอย่างดี จึงได้เริ่มสร้างอาคารขึ้นเป็นเอกเทศและวางแผนผังในการก่อสร้างโดยใช้ทุนส่วนตัวและประชาชนร่วมบริจาค ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ 10,000 บาทเศษ ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2488 โดยมีนายกำจัด ผาติสุวรรณ นายอำเภอมาทำการเปิดและมีนายชุบ อาจพงษ์ เป็นครูใหญ่ให้ชื่อว่า โรงเรียนพิทักษ์วิทยาคาร

ปี  พ.ศ. 2490                          ได้โอนมาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง จึงเปลี่ยนชื่อว่า

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  (พิทักษ์วิทยาคาร)

ปี  พ.ศ. 2491- พ.ศ. 2511     นายฟัก  ทองวิเศษ  เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2511-พ.ศ.  2526     นายผล  แตงอ่อน  เป็นครูใหญ่  จนเกษียณอายุราชการ

ปี  พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2536      นางสวยสด  วาณิกบุตร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2541      นายณรงค์  มะกล่ำทอง เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2541-พ.ศ.  2544     นางสมจิตต์   ขจรฤทธิ์  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2544-พ.ศ.  2545     นางวรรณี  พฤกษะวัน  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2546      นางสาวสุมณฑา  พงษ์มาลา เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2547      นางราตรี  อาสิงสมานันท์  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2550      นางสุนันท์   วชิรมนตรี  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2553      นางยุพา  หลิมเจริญ  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2558      นางนภัสวรรณ  ทัศนาญชลี  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565    นางปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี  เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน          นางสาวสุนีย์  มีธรรม  เป็นผู้อำนวยการ