วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  มาตราฐานการศึกษา  สร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร  มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม  สู่ศตวรรษที่ 21