วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  เป็นโรงเรียนของชุมชน 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ปฏิบัติตนตามศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

และมีความเป็นประชาธิปไตย